Begues, 29 de novembre de 2020

AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS A L’APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2021 APROVADES INICIALMENT EN EL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 14/10/2020

 1. DE LA MEMÒRIA D’ALCALDIA

A l’apartat d’impostos observem que hi ha un increment de l’IBI de 0,05 dècimes, és a dir, del 0,80 % el 2020 al 0,85 % pel 2021. Les justificacions més importants que exposa alcaldia per augmentar aquest impost són:

 1. L’Ajuntament es va acollir a una reducció dels valors cadastrals del 15% des de l’any 2015 fins ara, i això ha suposat una disminució d’ingressos de l’IBI per valor de 1.747.013,00 €.
 2. L’Ajuntament, ha hagut de fer un seguit de despeses i inversions com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i emergències climàtiques (borrasca Glòria).
 • Deu ser així, però també en la memòria de l’alcaldia s’hauria d’explicar que des de l’any 2015 fins el 2019 hi ha hagut més ingressos dels previstos per impostos i taxes. Aquests ingressos no previstos d’impostos són de 4.310.882,00 € durant el període format per aquests quatre anys esmentats. Pel que fa a les taxes, l’any 2018 els ingressos no previstos van ser de 974.517,00 € l’any 2018 i 558.514,00 € l’any 2019, que sumen una xifra de 1.533.131,00 €.
 • També, seria necessari explicar que la previsió d’ingressos per impostos directes que s’ha fet per l’any 2020 és de 4.557.000,00 €. I, a finals del tercer trimestre del 2020, els drets reconeguts nets, és a dir, allò que hauria d’ingressar l’Ajuntament per aquest conceptes, tenen un valor actual de 4.909.213,00 €. Per tant, a finals d’aquest tercer trimestre, tenim ingressos previstos coberts amb una super habit per valor de 352.213,00 €. És més, quan es tanqui el 2020, aquesta xifra pot augmentar.
 • Referent als impostos indirectes, on hi ha una previsió d’ingressos de 155.000,00 €. A finals del tercer trimestre d’enguany ja s’havia cobert aquesta xifra amb un 98’8 %. També, la previsió d’ingressos per taxes és de 2.430.490,00 €. En aquest tercer trimestre s’ha assolit ja pràcticament el 100 % (99,43 %) dels ingressos previstos. És de suposar que quan acabi l’any i es tanqui l’exercici 2020 aquestes xifres seran més altes.
 1. DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ
 • A l’apartat Criteris generals pel càlcul de les despeses constatem un error important. Als capítols 1, 2, 3, 4 i 9 parla de la liquidació del pressupost 2021. Cal modificar la data (hauria de fer referència a l’estat d’execució del pressupost 2020 i liquidació pressupost 2019).
 • S’hauria de calcular la despesa que no es farà a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19. És a dir, totes aquelles despeses d’activitats que no s’han realitzat i no es realitzaran, com poden ser: despeses referents als serveis complementaris d’educació, biblioteca i arxius, Centre Cívic, festes populars (festa major estiu i hivern), etc.
 • Pel que fa al servei de recollida d’escombraries, l’informe econòmic indica com a despeses indirectes la xifra de 53.000,00 €. Ben bé amb aquesta xifra voldria dir que hi podria haver dues persones treballant a jornada completa per al bon compliment d’aquest servei. Ens sembla una xifra excessiva i caldria, en tot cas i com a mínim, explicar i justificar a què es destinen aquests diners.
 • Dins el mateix apartat, l’ anterior, els ingressos previstos de la taxa d’aquest servei per tot l’any 2020 és de 466.000,00 €. I, a finals d’aquest trimestre, l’actualització de la previsió ja és de 494.823,00 €, és a dir, 28.323,00 € de més. De la mateixa manera que en els casos explicats en l’apartat de la memòria d’alcaldia, aquesta xifra encara pot augmentar.
 1. CÀLCULS SOBRE LA POSSIBILITAT DE NO AUGMENTAR TAXES I IMPOSTOS

En aquest apartat, volem mostrar alguns exemples de com quedarien els ingressos si  no s’apliquessin les pujades que es proposen en els impostos i taxes més importants, és a dir, els que representen i sumen una quantitat més elevada d’ingressos. En concret, respecte l’IBI, clavegueram i escombraries:

 • No apujar el tipus de l’IBI del 0,80 al 0,85, és a dir un 6,25% respecte el 2020, implicaria deixar d’ingressar 218.625,00 €.
 • No apujar el 9,5% d’augment proposat per la taxa de clavegueram implicaria deixar d’ingressar 9.519,00 €.
 • No apujar el 7,5% de la taxa d’escombraries implicaria deixar d’ingressar 32.557, 00 €.

En total, doncs, es deixarien d’ingressar 260.701,00 €.

 1. CONSIDERACIONS FINALS I PROPOSTES
 • Com s’ha exposat en l’apartat de la memòria d’alcaldia, els ingressos no previstos que ha obtingut l’Ajuntament per impostos i taxes des de l’any 2015 fins al 2020 sumats a les taxes dels últims dos anys, donen una xifra de més 6 milions d’euros.
 • És evident, doncs, que la previsió d’ingressos dels últims anys ha estat molt a la baixa respecte dels ingressos reals. I suposem que així passarà també per l’any 2021. És més, ja sabem que aquest 2020 hi ha ja més de 350.000,00 € d’ingressos no previstos en impostos directes.
 • Per tant, és del tot viable que, donada la situació de crisi econòmica i social que estem vivint, l’Ajuntament pugui perfectament cobrir la possible pèrdua d’ingressos si no s’apugen aquestes taxes i impostos amb els ingressos de més que ja sabem que tindrem aquest any.
 • L’actual govern ha defensat sempre la no pujada d’impostos degut a les últimes crisis econòmiques. Ara, quan realment, tenim una crisi social i econòmica d’allò més important, sí que es poden pujar impostos i taxes? Considerem que és una actuació totalment incoherent i és del tot necessari rectificar-la.

Per tot això exposat, proposem:

 • No pujar els impostos directes ni les taxes proposades.
 • Sí que es pot mantenir la pujada de la taxa número 29 referent a ocupació privativa de domini públic (taxes aplicades a grans empreses que ocupen espai públic a Begues com Red Eléctrica, Endesa, AENA, Telefónica, Retevisión, etc.).
 • Sí que es pot mantenir la pujada en aquelles propietats que tinguin més vivendes en propietat a part de la d’ús habitual.
 • Buscar fórmules per regular excepcions fiscals tant a taxes com a IBI per a comerços i indústries locals.
 • Finalment, i com ja fa temps que insistim referenciant-nos en altres Ajuntaments punters en aquest àmbit, és ja urgent aplicar a Begues una tarifació social (impostos progressius) als serveis municipals, com per exemple a la llar d’infants. És un dels compromisos adquirits l’any 2019 per l’equip de govern municipal actual, i aquest permetria una regulació molt més justa, social i actualitzada als nostres temps de la pressió fiscal.

Atentament,
Guayarmina Saavedra Serrano
Regidora del Grup Municipal Begues en Comú