Begues, 30 d´octubre de 2020

Benvolguda Alcaldessa, 

Vista l’aprovació del avanç i avaluació ambiental de la modificació puntual número 28 del PGOU per la regulació dels usos en el sol no urbanitzable no especialment protegit passem a formular les següents al·legacions i suggeriments:

Antecedents:

A mitjans de la legislatura 2007-11 es va iniciar la modificació puntual número 9 del PGOU  per la regulació dels usos del sol no urbanitzable no especialment protegit, aprovat definitivament a l´any 2012. Ens trobem doncs amb dues modificacions molt similars o per dir-ho d´una altre manera una modificació de la modificació.

Dels informes tècnics sobre l´avanç de modificació:

1_ de l´informe tècnic de l’arquitecte municipal diu textualment: “que la modificació puntual 9 actualment vigent s´ha mostrat a la practica confusa i poc operativa de manera que el document en tràmit introdueix un estructura normativa més clara que ha de superar les dificultats que planteja la normativa vigent. “.

El nostre entendre aquestes afirmacions no estan prou justificades dons l´informe hauria d’incorporar exemples de les dificultats “de les dificultats que planteja la normativa vigent”.

2_ de l´informe del tècnic de medi ambient s´ha de dir que no profunditza en els aspectes ni positius ni negatius de la proposta i fa referència únicament als aspectes legals i normatius de l’avaluació ambiental. Considerem que el tècnic hauria d´incidir més en aquells aspectes que poden influir en l´àmbit que es pretén la modificació.

3_ memòria de la modificació puntual de planejament.

a) En el punt 1.3.1 parla de “la finalitat de la modificacions que es regular els usos, les activitats existents i futures, les construccions i els elements en sol no urbanitzable i amb l´objectiu de conjuminar i impulsar la protecció del paisatge i del patrimoni natural i cultural amb el desenvolupament sostenible del territori”.

Aquest objectiu és el mateix que pretenia la modificació numero 9 aprovada definitivament al 2012.

b) En el 1.3.4 diu: “En relació amb els interessos privats, la present modificació puntual del PGOU estableix entre els seus objectius, una nova regulació d’usos i activitats en el sòl no urbanitzable no especialment protegit, l’establiment de les condicions d’ordenació d’aquests sòls i la definició de les condicions d’edificació per a les construccions que es permeten implantar, amb la voluntat d’atenuar la rigidesa de la regulació derivada de la Modificació puntual del PGOU de Begues, aprovada l’any 2012, la qual ha comportat, en els darrers anys, dificultats substancials per a la concessió de llicències de noves construccions o implantació de nous usos i activitats o la denegació de bona part d’aquestes, en un sòl que envolta els sòls urbans i urbanitzables del municipi i ocupa una superfície del 32,30% del terme municipal.”

Una modificació tant important requereix també una justificacions molt importants i no hi ha prou amb dir que “dificultats substancials per a la concessió de llicències de noves construccions o implantació de nous usos i activitats”.

El document hauria de fer una descripció detallada de quines han sigut aquests dificultats. No hi ha prou amb explicar que no es poden donar llicències, ja que aquestes evidentment anaven en contra del planejament vigent. Amb aquesta modificació ara es podran donar més llicències  de construccions? Si és així, aquest objectiu pot entrar amb contradicció amb la finalitat de la  modificació que diu: “…amb l´objectiu de conjuminar i impulsar la protecció del paisatge i del patrimoni natural i cultural amb el desenvolupament sostenible del territori”.

c) En el punt 1.3.5 de la memòria en l´apart c) diu:

“L’ordenació proposada és coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament urbanístic general i territorial vigent i no entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible.”

Aquest apartat està en contradicció amb les condicions d´ús que es proposa, veure taula pàgines 27 i 28.

Vist aquests punts de la memòria insistim que no considerem justificada aquesta modificació i es presta a usos que aniran en contra de la protecció del nostre entorn natural.

Si voleu veure l’al·legació cliqueu aquí

Atentament,
Guayarmina Saavedra Serrano
Regidora del Grup Municipal Begues en Comú