En el nom del grup municipal de Begues en Comú, amb adreça electrònica a efectes de notificació: hola@beguesencomu.cat, coneixedors que en data 19 de juliol de 2021 es va sotmetre a informació pública “el projecte i l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del conjunt de parcs eòlics denominat Clúster Begues Pfot‐539 AC” publicat al B.O.E el 28 de juliol de 2021 i, un cop analitzat el projecte i especialment la infraestructura d’evacuació de “l’Avantprojecte de la línia aèria a 400 kV CS Promotores Begues‐ SET Begues 400 kV” de 14,149 Km de recorregut, tramitem en temps i forma les següents:

 

Clica aquí per llegir les al·legacions