Begues, 27 de juliol de 2021

Sra. Mercè Esteve Pi
Alcaldessa
Ajuntament de Begues 

Benvolguda Alcaldessa,

Com a Begues en Comú passem a formular al·legacions i suggeriments  a l’aprovació inicial de l’Addenda al conveni urbanístic subscrit en data 11 de febrer de 2009 entre l’ajuntament de Begues i la companyia Begues WELFARE S.L., relatiu a la implantació d’un centre sanitari assistencial privat.

ANTECEDENTS I CONSIDERACIONS GENERALS

Descrivim la cronologia del “Pla especial de canvi d’ús” de la finca situada a l’Avinguda Torres Vilaró, nº 19 per tal que siguin comprensibles algunes de les observacions que esmentem en aquest escrit. 

16/05/2007  S’aprova inicialment, per junta de govern local, un Pla especial i un conveni urbanístic.

27/05/2007  Eleccions municipals. Canvi de l’equip de govern.

11/02/2009  Signatura d’un nou conveni urbanístic.

28/10/2009  S’aprova inicialment, per junta de govern local, un nou Pla especial amb canvis substancials respecte l’anterior de 2007.

24/02/2010  Per Ple municipal s’aprova provisionalment el nou Pla especial.

20/04/2010 Resolució de la CUB demanant, entre altres prescripcions, establir normativament el 10% de l’aprofitament mig.

13/05/2010  La CUB aprova definitivament el Pla especial.

16/12/2010  La CUB aprova el text refós del Pla especial.

23/02/2011  Publicació al DOG.

21/06/2021  Represa de la tramitació amb les propostes d’incorporar al conveni de 2009 una addenda i un annex amb escriptura de declaració d’obra nova, divisió horitzontal i adjudicació.

La proposta d’introduir aquesta addenda i el seu contingut sembla coherent amb la tramitació urbanística i administrativa que s’ha desenvolupat durant aquest últims 14 anys i sobretot per donar continuïtat al conveni signat l’any 2009, tenint en compte al que va establir la comissió d’urbanisme en data 20/04/2010, que feia referència al 10 % de l’aprofitament mig d’aquest pla especial de canvi d’ús que preveu un important increment de la superfície construïda en aquesta finca si ho comparem amb les previsions inicials del Pla General de 1997.

Tanmateix fem algunes consideracions al contingut de l’addenda i al seu annex en el benentès de contribuir a la millora de la implantació d’aquest important equipament privat, de més de 3.300 m2 construïts, que comportarà la possibilitat d’encabir la no menyspreable quantitat de 120 persones residents dia i nit, a més de tot el personal necessari per garantir eficientment els serveis-atencions i afrontar els efectes col·laterals que l’activitat comportarà al seu entorn urbà immediat.

PRIMERA

Informe tècnic i jurídic.

A la informació exposada al públic trobem a faltar l’informe tècnic i jurídic pel qual es tramita aquesta addenda. Sense aquests informes perceptius no s’entén la tramitació administrativa d’una addenda al conveni urbanístic de l’any 2009.

Sol·licitem que s’adjunti l’informe tècnic i el jurídic relacionat amb l’addenda.

SEGONA

Conveni urbanístic de l’any 2009

Tampoc s’acaba d’entendre aquesta tramitació administrativa sense incorporar el conveni de 2009. Aquest conveni s’esmenta de forma reiterada a la addenda i al seu annex.

Sol·licitem que s’adjunti el conveni de l´any 2009.

TERCERA

Avantprojecte amb els plànols

No consta adjuntat l’avantprojecte de la proposta de projecte arquitectònic d’edificació que va a llicencia i que de forma reiterada s’esmenta a la addenda i al seu annex. Se’ns diu que els límits de les entitats 1 (edifici nou) i 2 (edifici existent) estan definides als plànols i observem que aquests documents gràfics no estan adjuntats.

També comentar que la documentació gràfica que s’esmenta a la addenda es inexistent. Sol·licitem que s´exposi públicament.

Transparència,  publicitat i participació.

Demanem que per part dels serveis jurídics no s’esmenti tant sovint la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la llei 39/2015 del procediment comú de les administracions públiques i que en el seu lloc es vetlli i es destinin més esforços per tal que la documentació sotmesa a informació pública sigui suficient per a hom que la consulti.

Es fan constar a continuació un seguit de lleis i normatives referents a la transparència, publicitat i participació que entenem d’obligat compliment:

  • Article 9.2. , títol preliminar, Constitució Espanyola:

            “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

  • Article 4, drets i principis rectors, Estatut d’Autonomia de Catalunya:
  1. “Els poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen aquest Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració universal de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i els altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que reconeixen i garanteixen els drets i les llibertats fonamentals.”
  2. “Els poders públics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social, i han de reconèixer el dret dels pobles a conservar i desenvolupar llur identitat.”
  • Article 6, capítol II de la Llei 19/2014  de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

            “1. Per a fer efectiu el principi de transparència, els subjectes obligats han d’adoptar les actuacions següents:

  1. a) Difondre la informació pública d’interès general d’una manera veraç i objectiva, perquè les persones puguin conèixer l’actuació i el funcionament de l’Administració pública i exercir el control d’aquesta actuació.
  2. b) Garantir que la informació a què fa referència la lletra a es difon de manera constant i s’actualitza permanentment, amb la indicació expressa de la data en què s’ha actualitzat per darrera vegada i, si és possible, de la data en què s’ha de tornar a actualitzar.
  3. c) Organitzar la informació de manera que sigui fàcilment accessible i comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida per mitjà d’instruments de cerca dotats de les característiques tècniques que ho garanteixin.
  4. d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar. Aquesta ordenació s’ha de fer, com a mínim, amb criteris temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació documental corporatiu -si se’n disposa- i incorporant-hi índexs o guies de consulta.
  5. e) Facilitar la consulta de la informació amb l’ús de mitjans informàtics en formats fàcilment comprensibles i que permetin la interoperabilitat i la reutilització.”

QUARTA

Errors materials al redactat de la proposta d’addenda

A l’acord PRIMER, (pàgina 3) quan s’esmenta el conveni del 2009, posa 11/02/2019.

A l’acord SEGON punt 3, (pàgina 4) els dos darrers paràgrafs estan duplicats.

Sol·licitem que s’esmenin.

CINQUENA

Redactat refós del conveni

Sol·licitem: que s’incorpori el redactat final de la versió esmenada amb la totalitat de las clàusules del conveni, per tal de veure com queda definitivament el document.

SISENA

Comissió de Patrimoni i estètica.

Proposem que es reuneixi la comissió consultiva de Patrimoni i estètica per tal de valorar la construcció existent (entitat 2), de principis del segle XX, coneguda com l’edifici de les mares Agustines o casa de colònies Luz Casanova o també anomenada les Hirondelles, i que prèvia restauració per part de l’entitat privada passaria a titularitat pública. Convindria que abans de l’aprovació provisional de l’addenda, la comissió de Patrimoni pugui visualitzar i analitzar els plànols del projecte arquitectònic de rehabilitació que es sotmet a llicència.

Fem notar que al Manifest Primer (pàgina 1) de l’addenda posa que l’edifici de les Hirondelles està catalogat, i no es cert. No està inclòs com a edifici d’interès del PGOU de 1997. Només consta com a esmentat en alguns precatàlegs que mai s’han aprovat definitivament.

Sol·licitem que en alguns dels documents, siguin informes o en el mateix conveni urbanístic, s’esmenti que s’ha de reunir al Comissió de Patrimoni i Estètica per analitzar l’edifici existent i establir si cal fer seguiment de la seva restauració que anirà a càrrec d’una entitat privada. Convindria que l’avantprojecte també es pugui visualitzar per la ciutadania, ja que altrament només tindran coneixement el restringit col·lectiu que forma la Comissió de Patrimoni i Estètica.

SUGGERIMENTS SOSTENIBILITAT

Aportacions a la sostenibilitat del nou edifici privat

Seria molt positiu que s´implantés la biomassa com a font d’energia per producció d’aigua calenta. Preguem als serveis tècnics municipals a que instin a la iniciativa privada a que tingui en compte aquesta alternativa per escalfar aigua calenta en aquest nou edifici aprofitant que, degut a les seves dimensions, te espai suficient per encabir la caldera  i l’acopi de l’estella provinent de la gestió forestal del boscos del terme municipal. Aquest sistema d’escalfament per biomassa fa més de deu anys s’ha anat implantat al municipi i que en gaudeixen varis equipaments públics.

També suggerim, d’acord amb la ordenança municipal reguladora de l’estalvi d’aigua, aprofitar la recollida d’aigua de la pluja i el seu magatzematge per a destinar-ho a la jardineria i sobre tot a les cisternes de wc. S’ha de tenir en compte la gran quantitat d’aigua potable que es necessitarà per a gairebé 150 persones que utilitzaran de forma regular les cisternes del wc. Utilitzar l’aigua de la pluja afavoreix la sostenibilitat i el no malbaratament d’aigua tractada i clorada.

CONSIDERACIONS FINALS

Demanen que aquestes al·legacions i suggeriments siguin tingudes en compte. Així mateix, que les propostes concretes fetes dins de cada punt que hem exposat puguin ser incorporades en els documents definitius.

Salutacions cordials,    

Guayarmina Saavedra Serrano
Regidora Grup Municipal Begues en Comú